#escherichia-coli

26 ouvrages
expand_more
Production of copolyesters of 3-hydroxybutyrate and medium-chain-length 3-hydroxyalkanoates by E. coli containing an optimized PHA synthase gene - Gao, Xue, Yuan, Xiao-Xi, Shi, Zhen-Yu, Guo, Ying-Ying, Shen, Xiao-Wen, Chen, Jin-Chun, Wu, Qiong, Chen,, Chen, Guo-Qiang
Production of copolyesters of 3-hydroxybutyrate and medium-chain-length 3-hydroxyalkanoates by E. coli containing an optimized PHA synthase gene
Gao, Xue, Yuan, Xiao-Xi, Shi, Zhen-Yu, Guo, Ying-Ying, Shen, Xiao-Wen, Chen, Jin-Chun, Wu, Qiong, Chen,, Chen, Guo-Qiang
10 pages
Production of extracellular fatty acid using engineered Escherichia coli - Liu, Hui, Yu, Chao, Feng, Dexin, Cheng, Tao, Meng, Xin, Liu, Wei, Zou, Huibin, Xian,, Xian, Mo
Production of extracellular fatty acid using engineered Escherichia coli
Liu, Hui, Yu, Chao, Feng, Dexin, Cheng, Tao, Meng, Xin, Liu, Wei, Zou, Huibin, Xian,, Xian, Mo
13 pages
The order of expression is a key factor in the production of active transglutaminase in Escherichia coliby co-expression with its pro-peptide - Liu, Song, Zhang, Dongxu, Wang, Miao, Cui, Wenjing, Chen, Kangkang, Du, Guocheng, Chen, Jian, Zhou,, Zhou, Zhemin
The order of expression is a key factor in the production of active transglutaminase in Escherichia coliby co-expression with its pro-peptide
Liu, Song, Zhang, Dongxu, Wang, Miao, Cui, Wenjing, Chen, Kangkang, Du, Guocheng, Chen, Jian, Zhou,, Zhou, Zhemin
7 pages
Optimization of fatty alcohol biosynthesis pathway for selectively enhanced production of C12/14 and C16/18 fatty alcohols in engineered Escherichia coli - Zheng, Yan-Ning, Li, Ling-Ling, Liu, Qiang, Yang, Jian-Ming, Wang, Xiang-Wei, Liu, Wei, Xu, Xin, Liu, Hui, Zhao, Guang, Xian,, Xian, Mo
Optimization of fatty alcohol biosynthesis pathway for selectively enhanced production of C12/14 and C16/18 fatty alcohols in engineered Escherichia coli
Zheng, Yan-Ning, Li, Ling-Ling, Liu, Qiang, Yang, Jian-Ming, Wang, Xiang-Wei, Liu, Wei, Xu, Xin, Liu, Hui, Zhao, Guang, Xian,, Xian, Mo
11 pages
Mucosa-associated but not luminal Escherichia coli is augmented in Crohn’s disease and ulcerative colitis - de, Romeiro,, Sassaki,, Keller, Rogeria, Rodrigues,, Rodrigues, Josias
8 pages
Boosting the free fatty acid synthesis of Escherichia coli by expression of a cytosolic Acinetobacter baylyi thioesterase - Zheng, Yanning, Li, Lingling, Liu, Qiang, Qin, Wen, Yang, Jianming, Cao, Yujin, Jiang, Xinglin, Zhao, Guang, Xian,, Xian, Mo
Boosting the free fatty acid synthesis of Escherichia coli by expression of a cytosolic Acinetobacter baylyi thioesterase
Zheng, Yanning, Li, Lingling, Liu, Qiang, Qin, Wen, Yang, Jianming, Cao, Yujin, Jiang, Xinglin, Zhao, Guang, Xian,, Xian, Mo
12 pages
Hyperproduction of poly(4-hydroxybutyrate) from glucose by recombinant Escherichia coli - Zhou, Xiao-Yun, Yuan, Xiao-Xi, Shi, Zhen-Yu, Meng, De-Chuang, Jiang, Wen-Jun, Wu, Lin-Ping, Chen, Jin-Chun, Chen,, Chen, Guo-Qiang
Hyperproduction of poly(4-hydroxybutyrate) from glucose by recombinant Escherichia coli
Zhou, Xiao-Yun, Yuan, Xiao-Xi, Shi, Zhen-Yu, Meng, De-Chuang, Jiang, Wen-Jun, Wu, Lin-Ping, Chen, Jin-Chun, Chen,, Chen, Guo-Qiang
8 pages
First description of Escherichia coli producing CTX-M-15- extended spectrum beta lactamase (ESBL) in out-patients from south eastern Nigeria - Iroha,, Esimone,, Neumann, Sandra, Marlinghaus, Lennart, Korte, Miriam, Szabados, Florian, Gatermann, Sören, Kaase,, Kaase, Martin
First description of Escherichia coli producing CTX-M-15- extended spectrum beta lactamase (ESBL) in out-patients from south eastern Nigeria
Iroha,, Esimone,, Neumann, Sandra, Marlinghaus, Lennart, Korte, Miriam, Szabados, Florian, Gatermann, Sören, Kaase,, Kaase, Martin
5 pages
A synthetic biology approach to self-regulatory recombinant protein production in Escherichia coli - Dragosits, Martin, Nicklas, Daniel, Tagkopoulos,, Tagkopoulos, Ilias
A synthetic biology approach to self-regulatory recombinant protein production in Escherichia coli
Dragosits, Martin, Nicklas, Daniel, Tagkopoulos,, Tagkopoulos, Ilias
10 pages
Modulation of endogenous pathways enhances bioethanol yield and productivity in Escherichia coli - Munjal, Neha, Mattam,, Pramanik, Dibyajyoti, Srivastava,, Yazdani,, Yazdani, Syed
Modulation of endogenous pathways enhances bioethanol yield and productivity in Escherichia coli
Munjal, Neha, Mattam,, Pramanik, Dibyajyoti, Srivastava,, Yazdani,, Yazdani, Syed
12 pages
Engineering Escherichia colifor succinate production from hemicellulose via consolidated bioprocessing - Zheng, Zongbao, Chen, Tao, Zhao, Meina, Wang, Zhiwen, Zhao,, Zhao, Xueming
Engineering Escherichia colifor succinate production from hemicellulose via consolidated bioprocessing
Zheng, Zongbao, Chen, Tao, Zhao, Meina, Wang, Zhiwen, Zhao,, Zhao, Xueming
11 pages
A direct detection of Escherichia coligenomic DNA using gold nanoprobes - Padmavathy, Vinoth Kumar, Jaffar, Jaffar Ali
10 pages
Investigating the effects of perturbations to pgi and eno gene expression on central carbon metabolism in Escherichia coli using 13 C metabolic flux analysis - Usui, Yuki, Hirasawa, Takashi, Furusawa, Chikara, Shirai, Tomokazu, Yamamoto, Natsuko, Mori, Hirotada, Shimizu,, Shimizu, Hiroshi
Investigating the effects of perturbations to pgi and eno gene expression on central carbon metabolism in Escherichia coli using 13 C metabolic flux analysis
Usui, Yuki, Hirasawa, Takashi, Furusawa, Chikara, Shirai, Tomokazu, Yamamoto, Natsuko, Mori, Hirotada, Shimizu,, Shimizu, Hiroshi
16 pages
A dual tag system for facilitated detection of surface expressed proteins in Escherichia coli - Jarmander, Johan, Gustavsson, Martin, Do, Thi-Huyen, Samuelson, Patrik, Larsson,, Larsson, Gen
A dual tag system for facilitated detection of surface expressed proteins in Escherichia coli
Jarmander, Johan, Gustavsson, Martin, Do, Thi-Huyen, Samuelson, Patrik, Larsson,, Larsson, Gen
10 pages
expand_more