#thermoregulation

3 ouvrages
Avery
Avery's Diseases of the Newborn E-Book
Sherin Devaskar, Christine A. Gleason
3802 pages
Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis: multi-centered prospective observational study - Fever, Lee, Byung, Inui, Daisuke, Suh, Gee, Kim, Jae, Kwon, Jae, Park, Jisook, Tada, Keiichi, Tanaka, Keiji, Ietsugu, Kenichi, Uehara, Kenji, Dote, Kentaro, Tajimi, Kimitaka, Morita, Kiyoshi, Matsuo, Koichi, Hoshino, Koji, Hosokawa, Koji, Lee, Kook, Lee, Kyoung, Takatori, Makoto, Nishimura, Masaji, Sanui, Masamitsu, Ito, Masanori, Egi, Moritoki, Honda, Naofumi, Okayama, Naoko, Shime, Nobuaki, Tsuruta, Ryosuke, Nogami, Satoshi, Yoon, Seok-Hwa, Fujitani, Shigeki, Koh, Shin, Takeda, Shinhiro, Saito, Shinsuke, Hong, Sung, Yamamoto, Takeshi, Yokoyama, Takeshi, Yamaguchi, Takuhiro, Nishiyama, Tomoki, Igarashi, Toshiko, Kakihana, Yasuyuki, Koh, Younsuck
Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis: multi-centered prospective observational study
Fever, Lee, Byung, Inui, Daisuke, Suh, Gee, Kim, Jae, Kwon, Jae, Park, Jisook, Tada, Keiichi, Tanaka, Keiji, Ietsugu, Kenichi, Uehara, Kenji, Dote, Kentaro, Tajimi, Kimitaka, Morita, Kiyoshi, Matsuo, Koichi, Hoshino, Koji, Hosokawa, Koji, Lee, Kook, Lee, Kyoung, Takatori, Makoto, Nishimura, Masaji, Sanui, Masamitsu, Ito, Masanori, Egi, Moritoki, Honda, Naofumi, Okayama, Naoko, Shime, Nobuaki, Tsuruta, Ryosuke, Nogami, Satoshi, Yoon, Seok-Hwa, Fujitani, Shigeki, Koh, Shin, Takeda, Shinhiro, Saito, Shinsuke, Hong, Sung, Yamamoto, Takeshi, Yokoyama, Takeshi, Yamaguchi, Takuhiro, Nishiyama, Tomoki, Igarashi, Toshiko, Kakihana, Yasuyuki, Koh, Younsuck
13 pages
expand_more