#tomography

7 ouvrages
Implant Dentistry - E-Book - Arun K. Garg
618 pages
Essentials of Nuclear Medicine Imaging E-Book - Fred A. Mettler, Milton J. Guiberteau
Essentials of Nuclear Medicine Imaging E-Book
Fred A. Mettler, Milton J. Guiberteau
936 pages
Gynecologic Imaging E-Book - Amy S. Thurmond, Douglas L. Brown, Julia R. Fielding
Gynecologic Imaging E-Book
Amy S. Thurmond, Douglas L. Brown, Julia R. Fielding
1058 pages
Physics in Nuclear Medicine E-Book - Michael E. Phelps, James A. Sorenson, Simon R. Cherry
Physics in Nuclear Medicine E-Book
Michael E. Phelps, James A. Sorenson, Simon R. Cherry
722 pages
Computed tomography and pathological findings of five nasal neurilemmomas - Hu, Jing, Bao, Yang-Yang, Cheng, Ke-Jia, Zhou, Shui-Hong, Ruan, Ling-Xiang, Zheng,, Zheng, Zhou-Jun
Computed tomography and pathological findings of five nasal neurilemmomas
Hu, Jing, Bao, Yang-Yang, Cheng, Ke-Jia, Zhou, Shui-Hong, Ruan, Ling-Xiang, Zheng,, Zheng, Zhou-Jun
6 pages
expand_more