Les entretiens de Valois - « Pour une rénovation des politiques publiques du spectacle vivant »

-

Documents
330 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Le présent rapport synthétise les propositions des groupes de travail sur l'avenir du spectacle vivant réunis à l'occasion des Entretiens de Valois (février 2008 - janvier 2009). Ce cycle de discussions a réuni les professionnels (syndicat d'employeurs et de salariés, société de droits d'auteur) et les collectivités territoriales.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2009
Nombre de lectures 14
Langue Français
Signaler un problème
..
LES ENTRETIENS DE VALOIS
“Pour une rénovation des politiques publiques du spectacle vivant”
RAPPORT
A LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ET CONTRIBUTIONS
Ministère de la culture et de la communication Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
JANVIER 2009
2
o~ééçêí ê¨~äáë¨ é~ê ä~ ajaqpI ëçìë ä~ ÇáêÉÅíáçå ÇÉ dÉçêÖÉëJcê~å´çáë eáêëÅÜ Éí jìêáÉä dÉåíÜçå `ççêÇáå~íáçå Çì ê~ééçêí W aÉåáë aÉÅäÉêÅâ o¨Ç~Åíáçå W a~åáÉä _~êêçóI m~ëÅ~äÉ _Éó~ÉêíI m~íêáÅâ `áÉêÅçä≠ëI aÉåáë aÉÅäÉêÅâI h~êáåÉ aìèìÉëåçóI jìêáÉä dÉåíÜçåI `~íÜÉêáåÉ gç~åå≠ëI `ä~áêÉ i~ãÄçäÉóI mÜáäáééÉ iÉ jç~äI `~íÜÉêáåÉ iÉéÜ~óJjÉêäáåI oçÇçäÑç m~ê~Ç~JiáääçI ~áåëá èìÉ äÉë ~ìíÉìêë ÇÉë åçãÄêÉìëÉë ÅçåíêáÄìíáçåë èìá ÑáÖìêÉåí Ç~åë äÉ ê~ééçêíK bÇáíáçå W qì~å iìçåÖK
Sommaire
Introduction
1ère phase mars-juin 2008 : constats, préconisations, propositions
3
 ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøN W ä~ éä~ÅÉ Çì ëÉêîáÅÉ éìÄäáÅ ÇÉ ä~ ÅìäíìêÉI ÇÉ äD~êíáëíÉ Éí ÇÉ ä~ Åê¨~íáçå Ç~åë äÉë éçäáíáèìÉë éìÄäáèìÉë ÇD~ìàçìêÇDÜìá  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ åøN  ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøO W äD~êíáÅìä~íáçå Åê¨~íáçåJéêçÇìÅíáçåJÇáÑÑìëáçåI äÉë äáÉåë ?éìÄäáÅJéêáî¨?  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøO  ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøP W äÉë ãáëëáçåë ÇÉë ê¨ëÉ~ìñ  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøP  ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøQ W éçäáíáèìÉ ÇÉ äDÉãéäçáI ëíêìÅíìê~íáçåI éêçÑÉëëáçåå~äáë~íáçå  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ åøQ  ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøR W äÉë éçäáíáèìÉë ÅìäíìêÉääÉë Éìêçé¨ÉååÉë Éí áåíÉêå~íáçå~äÉë  îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøRÅçåíêáÄìíáçåë  ê¨ëì㨠Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøS W äDçÄëÉêî~íáçå Éí ä~ Åçåå~áëë~åÅÉ Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä åøS  ÅçåíêáÄìíáçåë Ö¨å¨ê~äÉë îÉêë¨Éë ~ì Åçìêë çì ¶ äDáëëìÉ ÇÉ ä~ N≠êÉ éÜ~ëÉ
2ème phase juillet – novembre 2008 : analyse et expertise des principales propositions issues de la première phase
 éê¨Åçåáë~íáçåë áëëìÉë Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä Åä~êáÑáÅ~íáçå ÇÉë éçäáíáèìÉë éìÄäáèìÉë W  éê¨Åçåáë~íáçåë áëëìÉë Çì ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä Çì `kmp W ã¨íÜçÇÉë Éí çìíáäëéçìê ìåÉ éçäáíáèìÉ ÇÉ äDÉãéäçá Ç~åë äÉ ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí  éê¨ëÉåí~íáçå ÇÉë íê~î~ìñ ÇÉ ä~ éä~íÉÑçêãÉ ÇÉ éê¨ÑáÖìê~íáçå ÇDìå ÇáëéçëáíáÑ å~íáçå~ä ÇDçÄëÉêî~íáçå Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí  ê¨ëì㨠ÇÉë íê~î~ìñ ÇÉë ÖêçìéÉë íÉÅÜåáèìÉëǨä¨Ö~íáçå ¶ ä~ ãìëáèìÉ W  Ç¨ä¨Ö~íáçå ¶ ä~ Ç~åëÉ W ê¨ëì㨠ÇÉë íê~î~ìñ ÇÉë ÖêçìéÉë íÉÅÜåáèìÉë  ~ì íܨßíêÉ W ê¨ëì㨠ÇÉë íê~î~ìñ ÇÉë ÖêçìéÉë íÉÅÜåáèìÉëǨä¨Ö~íáçå  ÅçåíêáÄìíáçåë îÉêë¨Éë ~ì Åçìêë çì ¶ äDáëëìÉ ÇÉ ä~ ÇÉìñá≠ãÉ éÜ~ëÉ
Conclusion
Liste des participants aux Entretiens de Valois
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
4
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
Introduction
5
i~ ãáåáëíêÉ ÇÉ ä~ `ìäíìêÉ Éí ÇÉ ä~ `çããìåáÅ~íáçåI ëçääáÅáí¨É é~ê äÉë éêçÑÉëëáçååÉäë Çì ëéÉÅí~ÅäÉ áåèìáÉíë ÇÉë éÉêëéÉÅíáîÉë ÄìÇÖ¨í~áêÉë Éí ÇÉë Åçåë¨èìÉåÅÉë ÇÉ ä~ o¨îáëáçå d¨å¨ê~äÉ ÇÉë mçäáíáèìÉë mìÄäáèìÉë EodmmF éçìê äÉìê ëÉÅíÉìê ÇD~Åíáîáí¨I ~ éêáë äÛáåáíá~íáîÉ ÇÛçêÖ~åáëÉê äÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáëIê¨ÑäÉñáçå ëìê äÛ~îÉåáê Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åíK
iÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë çåí ê~ëëÉãÄä¨ ~ëëçÅá~íáçåë ÇD¨äìë E^jcI ^jdscI ^acI ^oc Éí ck``FI êÉéê¨ëÉåí~åíë Çì ãáåáëí≠êÉ ÇÉ ä~ ÅìäíìêÉ Éí ÇÉ ä~ ÅçããìåáÅ~íáçåI çêÖ~åáë~íáçåë éêçÑÉëëáçååÉääÉëI ëóåÇáÅ~íë ÇÉ ë~ä~êá¨ë Éí Åê¨~íÉìêëK aÉë êÉéê¨ëÉåí~åíë ÇD~ìíêÉë ãáåáëí≠êÉë E^ÑÑ~áêÉë bíê~åÖ≠êÉëI bÇìÅ~íáçå k~íáçå~äÉI båëÉáÖåÉãÉåí pìé¨êáÉìê Éí oÉÅÜÉêÅÜÉI _ìÇÖÉíKKK F çåí ¨Ö~äÉãÉåí é~êíáÅáé¨ ~ìñ ë¨~åÅÉë éä¨åá≠êÉëK aÉ ã~êë ¶ åçîÉãÄêÉ OMMUI ÇÉë ÖêçìéÉë ÇÉ íê~î~áä ëÉ ëçåí ê¨ìåáë ¶ ìåÉ Ñê¨èìÉåÅÉ ëçìíÉåìÉ ~Ñáå ÇÉ é~êí~ÖÉê ìå Åçåëí~í Éí ÇÉ ÑçêãìäÉê ÇÉë éêçéçëáíáçåëK `DÉëí ä~ éêÉãá≠êÉ ÑçáëI ÇÉéìáë ä~ Åê¨~íáçå Çì ãáåáëí≠êÉ ÇÉ ä~ ÅìäíìêÉ Éí ÇÉ ä~ ÅçããìåáÅ~íáçåI èìDìåÉ íÉääÉ ÅçåÅÉêí~íáçå ~ äáÉì Ç~åë ìåÉ ÅçåÑáÖìê~íáçå ~ëëçÅá~åí ~ìëëá ¨íêçáíÉãÉåí äDÉåëÉãÄäÉ ÇÉë é~êíÉå~áêÉëK
`É ê~ééçêí ê¨~äáë¨ é~ê ä~ ajaqp êÉåÇ ÅçãéíÉ ÇÉë íê~î~ìñ èìá çåí ¨í¨ ÅçåÇìáíë Çìê~åí ÅÉííÉ é¨êáçÇÉ W
 ä~ éêÉãá≠êÉ ¨í~éÉ ÇÉ ã~êë ¶ àìáå ~ éÉêãáë ÇDáÇÉåíáÑáÉê ìåÉ ë¨êáÉ ÇDçêáÉåí~íáçåë Éí ÇÉ éê¨Åçåáë~íáçåë ëìê ä~ Ä~ëÉ ÇDìå Çá~ÖåçëíáÅ é~êí~Ö¨K mçìê ÅÉ Ñ~áêÉI ëáñ ÖêçìéÉë íܨã~íáèìÉëNëÉ ëçåí ê¨ìåáë ¶ ìå êóíÜãÉ ëçìíÉåìK `ÉííÉ éêÉãá≠êÉ éÜ~ëÉ ~ éÉêãáë ~ìñ é~êíÉå~áêÉë ÇÛ~ãçêÅÉê ìå Çá~äçÖìÉ ÅçåëíêìÅíáÑI ¨ä¨ãÉåí ǨíÉêãáå~åí éçìê Ñ~áêÉ ¨îçäìÉê äDçêÖ~åáë~íáçå Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí Ç~åë äÉ ëÉåë ÇDìåÉ éäìë Öê~åÇÉ ëçäáÇ~êáí¨ áåíÉêåÉ ~ìñ éêçÑÉëëáçåë Éí ÇDìåÉ çéíáãáë~íáçå ÇÉ äDáåíÉêîÉåíáçå éìÄäáèìÉ
ä~ ëÉÅçåÇÉ ¨í~éÉ ~ éÉêãáë ÇD~å~äóëÉê Éí ÇDÉñéÉêíáëÉê äÉë éêçéçëáíáçåë èìá ëÉãÄä~áÉåí ~îçáê  êÉÅìÉáääá ìåÉ ä~êÖÉ ÅçåîÉêÖÉåÅÉ ÇÉ îìÉK `çåÑçêã¨ãÉåí ~ìñ çêáÉåí~íáçåë éêçéçë¨Éë é~ê ä~ ãáåáëíêÉ ÇÉ ä~ ÅìäíìêÉ ¶ äDáëëìÉ ÇÉ ä~ éêÉãá≠êÉ éÜ~ëÉI ìå ÖêçìéÉ ëDÉëí ~íí~Åܨ ¶ ä~ Åä~êáÑáÅ~íáçå ÇÉë éçäáíáèìÉë éìÄäáèìÉëI åçí~ããÉåí ÇÉë ëóëí≠ãÉë ÇÉ ëçìíáÉå ~ìñ ëíêìÅíìêÉë Éí ~ìñ ¨èìáéÉë ~êíáëíáèìÉëI ìå ~ìíêÉ ëDÉëí Åçåëíáíì¨ Éå éä~íÉÑçêãÉ ÇÉ éê¨ÑáÖìê~íáçå ÇDìå ÇáëéçëáíáÑ å~íáçå~ä ÇDçÄëÉêî~íáçå Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åíK iÉë çêÖ~åáë~íáçåë ëóåÇáÅ~äÉë åÛçåí é~ë ëçìÜ~áí¨ é~êíáÅáéÉê ¶ ÅÉë íê~î~ìñK båÑáåI äÉë ã¨íÜçÇÉë Éí çìíáäë éçìê ìåÉ éçäáíáèìÉ ÇÉ äDÉãéäçá Ç~åë äÉ ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí çåí ¨í¨ íê~áí¨ë Ç~åë äÉ Å~ÇêÉ ÇÛìå ÖêçìéÉ ÇÉ íê~î~áä Çì `kmp ~ìèìÉä çåí é~êíáÅáé¨ íê~î~áääÉìêë Éí ë~ä~êá¨ëK
 ëçåí ãáë Éå éä~ÅÉ ~Ñáå ÇDÉñéäçêÉê ÇÉìñ ÇÉëÇ~åë äÉ ãÆãÉ íÉãéëI ÇÉë ÖêçìéÉë íÉÅÜåáèìÉë ëÉ éê¨Åçåáë~íáçåë ¨åçåŨÉë äçêë ÇÉ ä~ éêÉãá≠êÉ éÜ~ëÉI ?êÉéÉåëÉê äÉë Åêáí≠êÉë ÇDìå Å~ÜáÉê ÇÉë ÅÜ~êÖÉëJíóéÉ éçìê äÉë ÇáÑѨêÉåíÉë áåëíáíìíáçåë ä¨Öáíáã~åí äD~ííêáÄìíáçå ÇDìå ä~ÄÉä å~íáçå~ä X êÉǨÑáåáê Éí Ü~êãçåáëÉê äÉë ê≠ÖäÉë ÇÉ Ñáå~åÅÉãÉåí Çì ÑçåÅíáçååÉãÉåí Éí ÇÉ äD~Åíáîáí¨ ~êíáëíáèìÉ ÇÉë ÇáÑѨêÉåíÉë áåëíáíìíáçåëK
^Ñáå ÇD~ëëìêÉê ìå ëìáîá çé¨ê~íáçååÉä ÇÉë ÖêçìéÉë ÇÉ íê~î~áä EÜçêë ÖêçìéÉë íÉÅÜåáèìÉëFI ìå `çãáí¨ ÇÉë båíêÉíáÉåëI Åçãéçë¨ ÇÉ Åáåè êÉéê¨ëÉåí~åíë ÇÉ ÅÜ~èìÉ Éåíáí¨ Ebí~íI ÅçääÉÅíáîáí¨ëI ÉãéäçóÉìêëI ë~ä~êá¨ëI ~êíáëíÉëF ëDÉëí ¨Ö~äÉãÉåí ê¨ìåá ê¨Öìäá≠êÉãÉåíK `ÉííÉ ÅçåÑáÖìê~íáçå ~ ¨í¨ êÉéêáëÉ Ç~åë ÅÜ~ÅìåÉ ÇÉë áåëí~åÅÉë Çì ǨÄ~íK iÉë ~ëëçÅá~íáçåë ÇD¨äìë çåí é~êíáÅáé¨ ~ì íê~î~ìñ ÇÉ ä~ ë¨~åÅÉ éä¨åá≠êÉI Çì `çãáí¨ ÇÉë båíêÉíáÉåë Éí Çì ÖêçìéÉ NK                                                 NGroupe 1 : la place du service public de la culture, de l'artiste et de la création dans les politiques publiques aujourd'hui. Groupe 2 : l'articulation création-production-diffusion, les liens "public-privé". Groupe 3 : les missions des réseaux. Groupe 4 : politique de l'emploi artistique, structuration, professionnalisation, formation, transmission des savoirs. Groupe 5 : les politiques culturelles européennes et internationales. Groupe 6 : l'observation et la connaissance du spectacle vivant.
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
6
fä ÅçåîáÉåí ÇÉ ë~äìÉê íçìí é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí äDÉåÖ~ÖÉãÉåíI äÉë èì~äáí¨ë ÇD¨ÅçìíÉ Éí äÉë ÉÑÑçêíë ÇÉ Åä~êí¨ ÇÉë ãÉãÄêÉë ÇÉë ÖêçìéÉë ÇÉ íê~î~áä èìá çåí éÉêãáë ä~ ê¨~äáë~íáçå é~ê äÉ ãáåáëí≠êÉ ÇÉ ä~ `ìäíìêÉ ÇÉ ÅÉ ê~ééçêí Ççåí ä~ äÉÅíìêÉ éÉêãÉííê~ ¶ ÅÜ~Åìå ÇÉ ãÉëìêÉê ä~ Ü~ìíÉ íÉåìÉ ÇÉë ǨÄ~íë èìá ëÉ ëçåí Ǩêçìä¨ë íçìí ~ì äçåÖ ÇÉ ÅÉë åÉìÑ ãçáëK iÉë é~êíáÅáé~åíë ëÉ ëçåí Éñéêáã¨ë Ç~åë äÉ êÉëéÉÅí ÇÉ ä~ ÇáîÉêëáí¨ ÇÉë éçáåíë ÇÉ îìÉë Éí ÇÉë ëÉåëáÄáäáí¨ëK
iÉë ê¨ëìã¨ë èìá ëìáîÉåí ëDÉÑÑçêÅÉåí ÇÉ êÉåÇêÉ ÅçãéíÉ ÇÉ äÛ¨í~í ÇÉë éçëáíáçåëI ÇÉë ê¨ÑäÉñáçåë Éí ÇÉë éêçéçëáíáçåëI Ç~åë ÅÉêí~áåë Å~ë ÅçåîÉêÖÉåíÉëI èìá ëÉ ëçåí Éñéêáã¨Éë ~ì ëÉáå ÇÉë ÖêçìéÉëI ~ì íÉêãÉ ÇÉë åçãÄêÉìëÉë ê¨ìåáçåë ÇÛ¨ÅÜ~åÖÉëI êóíÜã¨Éë é~ê äÛ~ìÇáíáçå ÇÉ éêçÑÉëëáçååÉäë áëëìë ÇÉ ÇáÑѨêÉåíë ëÉÅíÉìêë Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åíK `Éë é~ÖÉë åÉ éÉìîÉåí ÅÉéÉåÇ~åí íê~ÇìáêÉ íçìíÉ ä~ ÅçãéäÉñáí¨ ÇÉë ëìàÉíë ~ÄçêǨëI åá ä~ ÇáÑÑáÅìäí¨ éçìê äÉë ãÉãÄêÉë ÇÉë ÖêçìéÉë ÇÉ íê~î~áä ¶ ê¨~Öáê ¶ ä~ êáÅÜÉëëÉ ÇÉë éêçéçëáíáçåëI åá äÉë åì~åÅÉë ~ééçêí¨Éë é~ê ÅÜ~èìÉ ëÉÅíÉìê ÇÉ ä~ éêçÑÉëëáçå êÉéê¨ëÉåí¨ ~ì ëÉáå ÇÉë ÖêçìéÉëK `DÉëí éçìêèìçá ÅÉ ÇçÅìãÉåí ëDÉåêáÅÜáí ÇÉë åçãÄêÉìëÉë ÅçåíêáÄìíáçåë ¨ÅêáíÉëK
^áåëá èìÉ ÅÉä~ ~ ¨í¨ ê~ééÉä¨ ¶ ÇÉ åçãÄêÉìëÉë êÉéêáëÉë ~ìëëá ÄáÉå ~ì ëÉáå ÇÉë ÖêçìéÉë ÇÉ íê~î~áä èìÉ äçêë ÇÉë ë¨~åÅÉë éä¨åá≠êÉëI ä~ ÅìäíìêÉI Ñ~ÅíÉìê ÇD¨é~åçìáëëÉãÉåí éÉêëçååÉäI ÇÉ Åçܨëáçå ëçÅá~äÉ Éí ÇÉ Ç¨îÉäçééÉãÉåí Ü~êãçåáÉìñ ÇDìåÉ Ç¨ãçÅê~íáÉ ãçÇÉêåÉI å¨ÅÉëëáíÉ ìåÉ ~ãÄáíáçåI í~åí ãçê~äÉ èìÉ ÄìÇÖ¨í~áêÉI ÇÉ ä~ é~êí ÇÉ äDbí~í Éí ÇÉë ÅçääÉÅíáîáí¨ë íÉêêáíçêá~äÉëK
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
- Première phase -
mars – juin 2008 : constats, préconisations, propositions
 
 
résumés des groupes de travail
contributions
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
7
8
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
9
La place du service public de la culture, de l'artiste et de
iÉë êÉëéçåë~Äáäáí¨ë Éí Åçãé¨íÉåÅÉë êÉëéÉÅíáîÉë ÇÉ äDbí~í Éí ÇÉë ÅçääÉÅíáîáí¨ë íÉêêáíçêá~äÉë iÉë éçäáíáèìÉë é~êíÉå~êá~äÉë bí~íJ`çääÉÅíáîáí¨ë
1 - Diagnostic : précarité et disparité
 Ñê~Öáäáí¨ Éí ÇáëéÉêëáçå ÇÛìå ëóëí≠ãÉ ÇÉ ëçìíáÉå éìÄäáÅ ÇÉîÉåì íêçé ÅçãéäÉñÉ éçìê ÆíêÉ äáëáÄäÉI ÉÑÑáÅ~ÅÉ Éí ¨èìáí~ÄäÉI
 é~êí~ÖÉ áåëìÑÑáë~åí ÇÉë êÉëéçåë~Äáäáí¨ë ÉåíêÉ äÉë éçìîçáêë éìÄäáÅë Éí ~îÉÅ äÉë éêçÑÉëëáçååÉäë éçìê ~ëëìêÉê ìå ëÉêîáÅÉ éìÄäáÅ ÇÉ èì~äáí¨I
 éçäáíáèìÉë éìÄäáèìÉëI ÇÉë éêáåÅáéÉë ÇÉ äáÄÉêí¨ EëçìíáÉåê∑äÉ ÇÉ äÛbí~í Ö~ê~åí ÇÉ ä~ Åçåíáåìáí¨ ÇÉë ¶ ä~ ÇáîÉêëáí¨ ÇÉ ä~ Åê¨~íáçåFI ÇÛ¨Ö~äáí¨ ÇÛ~ÅÅ≠ë E¨ÇìÅ~íáçå ~êíáëíáèìÉI ~ã¨å~ÖÉãÉåí Çì íÉêêáíçáêÉ å~íáçå~äFI Éí ãçíÉìê Éå ã~íá≠êÉ ÇÉ Ñçêã~íáçåI ÇÛÉãéäçá Éí ÇÛ¨î~äì~íáçå ~ì ëÉêîáÅÉ ÇÉë ÅçääÉÅíáîáí¨ë Éí ÇÉë éêçÑÉëëáçååÉäëK
 å¨ÅÉëëáí¨ ÇÉ Ç¨é~ëëÉê äÉë Åäáî~ÖÉë ~êíáÑáÅáÉäë Ebí~í îë ÅçääÉÅíáîáí¨ëI Åê¨~íáçå îë ÇáÑÑìëáçåL~Åíáçå ÅìäíìêÉääÉI ê¨éÉêíçáêÉ îë ¨ãÉêÖÉåÅÉI ¨í~ÄäáëëÉãÉåíë îë ¨èìáéÉë ~êíáëíáèìÉëI éêáî¨ îë éìÄäáÅÁFI
 Éñáëí~åíë éçìê ÑçåÇÉê ìå åçìîÉ~ì é~êíÉå~êá~í bí~íL`çääÉÅíáîáí¨ë èìáëçêíáê ÇÉë ëÅܨã~ë éêáîáä¨ÖáÉ ìåÉ ~ééêçÅÜÉ ÇáîÉêëáÑá¨É ëÉäçå äÉë íÉêêáíçáêÉë
2 - Orientations générales : optimiser et clarifier
 Åä~êáÑáÉê äÉë Åçãé¨íÉåÅÉë ÇÉë é~êíÉå~áêÉë éìÄäáÅë Ç~åë äÉ êÉëéÉÅí ÇÉ ä~ äáÄêÉ ~ìíçåçãáÉ ÇÉë `çääÉÅíáîáí¨ëI
 Åê¨Éê ÇÉë çìíáäë Éí ǨÑáåáê ÇÉë ê≠ÖäÉë ÇÉ ÅçåÅÉêí~íáçå éÉêã~åÉåíÉ ÉåíêÉ äÛbí~íI äÉë `çääÉÅíáîáí¨ë Éí äÉë éêçÑÉëëáçååÉäëI
áã~ÖáåÉê ÇÉ åçìîÉ~ìñ ãçÇÉë ÇÉ ëíêìÅíìê~íáçå ÇÉë ÉåíêÉéêáëÉë Éí áåëíáíìíáçåë éêçÑÉëëáçååÉääÉë  ~Ñáå ÇD~ëëìêÉê äÉìê é¨êÉååáí¨I
 éìÄäáÅë çì éêáî¨ë Éí ¨èìáéÉë ~êíáëíáèìÉëçêÖ~åáëÉê äÉ ê~ééêçÅÜÉãÉåí ÉåíêÉ ¨í~ÄäáëëÉãÉåíë áåǨéÉåÇ~åíÉëI
 äÉë Ñáå~åÅÉãÉåíë Éí Éå ÇáîÉêëáÑáÉê äÉë ëçìêÅÉë~ìÖãÉåíÉê
3 - Pistes de travail : repenser et innover  êÉǨÑáåáê Éí Ü~êãçåáëÉê äÉë ê≠ÖäÉë ÇÉ Ñáå~åÅÉãÉåí Çì ÑçåÅíáçååÉãÉåí Éí ÇÉ äÛ~Åíáîáí¨ ~êíáëíáèìÉ ÇÉë ÇáÑѨêÉåíÉë áåëíáíìíáçåë EbmI p^oiI ~ëëçÅá~íáçåëÁFI
 êÉéÉåëÉê äÉë Åêáí≠êÉë ÇDìå Å~ÜáÉê ÇÉë ÅÜ~êÖÉëJíóéÉ éçìê äÉë ÇáÑѨêÉåíÉë áåëíáíìíáçåë EÇìê¨É éäìë äçåÖìÉI çÄàÉÅíáÑë ¨ä~êÖáëF ä¨Öáíáã~åí äÛ~ííêáÄìíáçå ÇÛìå  ä~ÄÉä å~íáçå~ä ÊI
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV
10
 áåëíáíìÉê ÇÉë áåëí~åÅÉë ÇÉ ÅçåÅÉêí~íáçå éÉêã~åÉåíÉ bí~íL`çääÉÅíáîáí¨ëLmêçÑÉëëáçååÉäë ¶ äD¨ÅÜÉäçå ê¨Öáçå~ä
 Åê¨Éê ìå cçåÇë ÇÉ ëçìíáÉå ¶ éêçàÉíëI ~äáãÉåí¨ é~ê ÇÉ åçìîÉääÉë ëçìêÅÉë ÇÉ Ñáå~åÅÉãÉåí éêáî¨Éë çì éìÄäáèìÉë Éí ÅçJÖ¨ê¨ é~ê äÛÉåëÉãÄäÉ ÇÉë é~êíÉå~áêÉëI Ç~åë ìå Å~ÇêÉ ¶ Åê¨ÉêI
  ëÅܨã~ëãçÇ~äáí¨ë Çì é~êíÉå~êá~í bí~íL`çääÉÅíáîáí¨ëI é~ê äÉ Äá~áë ÇÉê¨Ñä¨ÅÜáê ¶ ÇÉ åçìîÉääÉë ê¨Öáçå~ìñ çì ÇÉ éêçíçÅçäÉë ÇÉ Ç¨ÅÉåíê~äáë~íáçåI
aÉë ÇáëÅìëëáçåë çåí Éì äáÉì ÅçåÅÉêå~åí äÛ¨ä~Äçê~íáçå ÇÛìå éêçàÉí ÇÉ äçá ÇDçêáÉåí~íáçå éìáë ÇÉ éêçÖê~ãã~íáçå èìá ǨÑáåáëëÉ äÉë Öê~åÇë éêáåÅáéÉë ÇÉ ä~ éçäáíáèìÉ å~íáçå~äÉ Éå Ñ~îÉìê Çì ëéÉÅí~ÅäÉ îáî~åí Éí Åä~êáÑáÉ äÉë ãáëëáçåë Éí ê∑äÉë êÉëéÉÅíáÑë ÇÉë ÇáÑѨêÉåíë é~êíÉå~áêÉë éìÄäáÅëK
Conclusion
j~äÖê¨ äÉìêë áåíÉêêçÖ~íáçåëI äÉë êÉéê¨ëÉåí~åíë ÇÉë ÅçääÉÅíáîáí¨ë Éí ÇÉë çêÖ~åáëí~íáçåë éêçÑÉëëáçååÉääÉë ~ííÉåÇÉåí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë èìÛáäë ~ÄçìíáëëÉåí ¶ ÇÉë ÉåÖ~ÖÉãÉåíë Ñçêíë Éí ÇÉë ê¨ëìäí~íë ÅçåÅêÉíë W
 ÇÉ ä~ ÅìäíìêÉ ÅçããÉ ÉåàÉì ÇÉ Åáîáäáë~íáçåî~äçêáë~íáçå ÇÉ ä~ éä~ÅÉ  êÉÅçåå~áëë~åÅÉ Çì ê∑äÉ Éí Çì íê~î~áä ÇÉë ~êíáëíÉëI Åê¨~íÉìêë Éí ~ÅíÉìêë ÇÉë ¨îçäìíáçåë ÉëíܨíáèìÉë Éí ëçÅá~äÉëK
o~ééçêí ÇÉë båíêÉíáÉåë ÇÉ s~äçáë Ó à~åîáÉê OMMV