172 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

La dissuasion nucléaire

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Plus de 17000 têtes nucléaires traînent dans le monde, 4500 sont programmées pour détruire la moitié de la terre. Peut-on les éliminer ? Oui, il existe un chemin vers le désarmement nucléaire, mais il doit passer par un stade intermédiaire, la suffisance nucléaire. On ne peut être réaliste sans évoquer précisément la mise en oeuvre des armes nucléaires, les plans de tir et les doctrines. Cet ouvrage propose un mode de calcul réaliste de forces nucléaires et démontre que les arsenaux monstrueux que le XXe siècle nous a légués sont désormais sans objet.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2015
Nombre de lectures 3
EAN13 9782336365060
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Édouard VALENSI

La
dissuasion
nucléaire
Prélude au désarmement
La dissuasion nucléaire

Prélude au désarmement
/¶+$50$77$1
UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

ZZZKDUPDWWDQIU
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1

Edouard VALENSI


La dissuasion nucléaire

Prélude au désarmement


L’HARMATTAN

DU MEME AUTEUR
CHEZ LE MEME EDITEUR


La dissuasion nucléaire. Manuel d’emploi
La dissuasion nucléaire. Les terrifiants outils de la paix
La dissuasion nucléaire. L’aventure nucléaire française : les ergots du coq

LA BOMBE, UN INSTRUMENT DE PAIX

/HV DQWDJRQLVPHV H[WUrPHV TXL RQW PDUTXp OH ;;qPH VLqFOH
GpPRFUDWLH FRQWUH QD]LVPH FRPPXQLVPH IDFH j O¶LPSpULDOLVPH DPpULFDLQ
QH VRQW SOXV 'HV EORFV PRUWLIqUHV DX SRLQW GH YRLU GDQV O¶pOLPLQDWLRQ
GpILQLWLYH GX UpJLPH DGYHUVH XQH LVVXH VRXKDLWDEOH &RPSDJQHV GH FHV
KDLQHV GH SDUW HW G¶DXWUH GHV DUPHV QXFOpDLUHV SDU GL]DLQHV GH PLOOLHUV HW
GHV SODQV GH JXHUUHVGDQV OHVTXHOV OD GLVSDULWLRQ G¶XQH FHQWDLQH GH PLOOLRQV
G¶LQGLYLGXV pWDLW DWWHQGXH

&HV JpQRFLGHV SURJUDPPpV GH VDQJIURLG QH VRQW SOXV j O¶RUGUH GX MRXU
'HX[ KRPPHV 5RQDOG 5HDJDQ HW 0LNKDwO *RUEDWFKHY \ RQW PLV ILQ HQ
-XVWLILDQW OHXU VDJHVVHOHV FDWDVWURSKHV GH 7FKHUQRE\O HW GH
)XNXVKLPD RQW GRQQp DX[ RSLQLRQV SXEOLTXHV GX PRQGH HQWLHU XQH LQWXLWLRQ
GH FH TXH SRXUUDLW UHSUpVHQWHU XQ FRQIOLW QXFOpDLUH /H IDLW TX¶HOOHV HQ DLHQW
SULV FRQVFLHQFHOHXU D IDLW UHMHWHU WRXW FH TXL SRXYDLW V¶DSSDUHQWHU j XQH
JXHUUH QXFOpDLUH JpQpUDOLVpH /HV GRFWULQHV VWUDWpJLTXHV VDQV OLPLWHV OHV
FDWKpGUDOHV QXFOpDLUHV GX ;;qPH VLqFOH RQW pWp EDQQLHV GX GRPDLQHGX
SRVVLEOH


Figure 1 Deux « Peace-boys » Reagan et Gorbachev (source : Usinfo.state.gov)

3RXU DXWDQW OHV DUPHV QXFOpDLUHV VRQW HQFRUH Oj HW SRXU ORQJWHPSV
PrPH VL RQ QH OHV FRPSWH SOXV SDU GL]DLQHV GH PLOOLHUV VWRFNpHV HW SUrWHV j
rWUH ODQFpHV HQ (XURSH &H TXH SRXUUDLW rWUH XQ FDGUH JpQpUDO SRXU OHXU
HPSORL HVW j pODERUHU DORUV TXH OHV SUpPLFHV LGpRORJLTXHV OHV UpIOH[HV GX
VLqFOH SDVVp QH VRQW SOXV Oj SRXU IDoRQQHU OD SHQVpH PLOLWDLUH 1¶HVWFH SDV Oj
OH PRPHQW GH UHPHWWUH HQ FDXVH OD GLVVXDVLRQ WHOOH TX¶HOOH IXW SHQVpH GDQV OHV
DQQpHV FLQTXDQWH "&¶HVW FH j TXRL V¶HIIRUFH FHW RXYUDJH
/HV SUREOpPDWLTXHV GH OD GLVVXDVLRQ VRQW DERUGpHV VRXV O¶DQJOH GX
SUDWLFLHQ j OD PDQLqUH G¶XQ RIILFLHU JpQpUDO V¶LO SRXYDLW V¶H[SULPHU
/H OHFWHXU SDU GHOj OH WHPSV YD SRXYRLU GLDORJXHU DYHF OHV SOXV
SXLVVDQWV VWUDWqJHV HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV pYDOXDWLRQV HW OHV SODQV OHV SOXV
VHFUHWV j SUpVHQW GpYRLOpV HW DFFHVVLEOHV VXU OD 7RLOH

6XFFHVVLYHPHQW YRQW rWUH UDSSHOpHV RX SUpVHQWpHV OHV DWWHQWHV GHV
JUDQGHV SXLVVDQFHV GRQW OHV LQTXLpWXGHV RX OHV SHXUV UpVLGXHOOHV OHXU
LQWHUGLVHQW G¶HQYLVDJHU XQ GpVDUPHPHQW WRWDO SXLVOD SODFH GX IDLW QXFOpDLUH
GDQV O¶HVSDFH PLOLWDLUHHW OD PLVH HQ °XYUH GHV IRUFHV DYDQW TXH VRLHQW
H[DPLQpHV OHV FRQGLWLRQV GH OD FUpGLELOLWp GX ODQJDJH QXFOpDLUH HW HQILQ
O¶HPSORL GHV DUPHV VRXV WRXV OHXUV DVSHFWV &H TXL HVW QpFHVVDLUH pWDQW FHUQp
LO GHYLHQW SRVVLEOHG¶HQWUHYRLU FH TXH SHXYHQW rWUH GHV IRUFHV VXIILVDQWHV /H
PRPHQW VHUD YHQX GH PRQWUHU FRPPHQW SRXUUDLHQW rWUH GLPHQVLRQQpHV OHV
IRUFHV QXFOpDLUHV DX SOXV MXVWH SRXU UHYHQLU j FH TX¶HOOHV pWDLHQW j OHXU GpEXW
GHV DUPHV VWULFWHPHQW GpIHQVLYHV

LES ARMES NUCLEAIRES SONT LA POUR DURER
/H GLVFRXUV QXFOpDLUH QH GRLW SOXV rWUH TX¶XQ GLVFRXUV GH SDL[ &H
PHVVDJH OHV FLQT SUHPLqUHV SXLVVDQFHV QXFOpDLUHV OH UpSqWHQW DXMRXUG¶KXL
1RQ VDQV TXHOTXHV QXDQFHV PDLV WRXMRXUV VDQV pTXLYRTXH ,O HVW FHSHQGDQW
DFFRPSDJQp G¶XQ FRUROODLUH OD QpFHVVLWp GHV DUPHV QXFOpDLUHV FRPPH RXWLOV
JDUDQWLVVDQW OD SDL[ LPSOLTXH OHXU GXUpH

Les pauvres morts d’Hiroshima ont permis à la dissuasion d’exister
/D ILQ GHV FRPEDWV WHOOH pWDLW OD ILQDOLWp GH OD GHVWUXFWLRQ G¶+LURVKLPD
,UUpVLVWLEOH GpPRQVWUDWLRQ GH SXLVVDQFH HOOH GHYDLW FRQYDLQFUH O¶(PSHUHXU HW
OH JRXYHUQHPHQW PLOLWDLUH MDSRQDLV TX¶LO IDOODLW VH UpVLJQHU j FHVVHU GH
FRPEDWWUH

/H SURJUDPPH 0DQKDWWDQ GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQH DUPH QXFOpDLUH DYDLW
pWp ODQFp HQ ,SRXU OXWWHU FRQWUH OHV 1D]LV &HSHQGDQW O¶$OOHPDJQH

V¶pFURXOH DYDQW TXH OD ERPEH QH VRLW DX SRLQW HW F¶HVW FRQWUH OH -DSRQ TXL
V¶DFKDUQH j FRPEDWWUH FRQWUH OH UHVWH GX PRQGH TXH OHV SUHPLqUHV DUPHV
DWRPLTXHV YRQW rWUH SURJUDPPpHV $ OD ILQ GH OD FRQIpUHQFH GH 3RWVGDP XQ
XOWLPDWXP HVW VLJQLILp DX -DSRQ VRPPp GH VH UHQGUH VDQV FRQGLWLRQV VRXV
SHLQH GH JUDYHV GHVWUXFWLRQV /¶XOWLPDWXP HVW UHMHWp HW F¶HVW OH SUHPLHU
PLQLVWUH MDSRQDLV OXLPrPH TXL DQQRQFH TXH VRQ SD\V YHXW ©LJQRUHU ª
O¶XOWLPDWXP 'HYDQW FHWWH REVWLQDWLRQ XQ WLU GpPRQVWUDWLI HVW GpFLGp TXL GRLW
SHUVXDGHU OH -DSRQ TXH OHV (WDWV8QLV GLVSRVHQW GH O¶DUPH WRWDOH /D GpFLVLRQ
G¶HPSOR\HU O¶DUPH DWRPLTXH Q¶D SDV pWp SULVH j OD OpJqUH (OOH D IDLW O¶REMHW
GH QRPEUHX[ GpEDWV R OHV UHVSRQVDEOHV VFLHQWLILTXHV GX SURMHW 0DQKDWWDQ
VLpJHDLHQW DX[ F{WpV GHV RIILFLHUV JpQpUDX[ HW GHV SROLWLTXHV

/D YLOOH FLEOH VHUD XQ ©VXMHW G¶H[SpULHQFHª 3RXU UHQGUH pYLGHQW DX[
SOXV DFKDUQpV TXH OH -DSRQ VHUD DQpDQWL V¶LOV SHUVLVWHQW RQ QH SHXW SDV UHWHQLU
XQH SHWLWH YLOOH F¶HVW XQH DJJORPpUDWLRQ PDMHXUH TXL GRLW rWUH YLVpH /D YLOOH
GRLW
V¶pWHQGUH VXU DX PRLQV PLOHV
QH SDV DYRLU pWp O¶REMHW GH UDLGV DQWpULHXUV
O¶H[SORVLRQ GRLW JpQpUHU GHV GRPPDJHV LPSRUWDQWV

Figure 2 : Hiroshima bombardé (source : DoD)

6XU OD OLVWH GHV FLEOHV SRWHQWLHOOHV .\RWR HVW SUpIpUpH SDUFH TXH
SHXSOpH G¶LQWHOOHFWXHOV j PrPH G¶pYDOXHU OD VLJQLILFDWLRQ VWUDWpJLTXH GH
O¶H[SORVLRQ GpYDVWDWULFH (OOH HVW VDXYpH DX GHUQLHU PRPHQW SDU +HQU\

6WLPVRQ 6HFUpWDLUH j OD JXHUUH TXL DYDLW DGPLUp OD YLOOH HW VHV LQHVWLPDEOHV
WUpVRUV ORUV GH VD OXQH GH PLHO &¶HVW GRQF +LURVKLPD VHSWLqPH YLOOH
MDSRQDLVH SDU RUGUH G¶LPSRUWDQFH TXL HVW ILQDOHPHQW UHWHQXH /D IUDSSH
Q¶DXUD SDV G¶LPSDFW GLUHFW VXU OHV FRPEDWV 6D ILQDOLWp HVW SROLWLTXH DYRLU
UDLVRQ GH O¶REVWLQDWLRQ G¶XQ SRXYRLU PLOLWDLUH

/D SXLVVDQFH pWDLW Oj PDLV HOOH pWDLW GH VXUFURvW DFFRPSDJQpH GH
O¶KRUUHXU FRPSOqWH &H ERPEDUGHPHQW DWRPLTXH HVW SHUoX SRXU FH TX¶LO HVW
XQ FDWDFO\VPH TXL Q¶HVW SOXV j O¶pFKHOOH KXPDLQH QRQ SDV VHXOHPHQW SDU OHV
MDSRQDLV PDLV SDU OH PRQGH HQWLHU HW j MDPDLV 8QH GHV DQDO\VHV OHV SOXV
OXFLGHV GHV FRQVpTXHQFHV GH OD GHVWUXFWLRQ G¶+LURVKLPD HVW VDQV GRXWH FHOOH
GH &KDUOHV GH *DXOOH ,O GpFODUH HQ ©Il fallait bien qu’elle frappe la
première fois. Pour mettre le Japon à genoux, il fallait lui fournir la preuve
que cette bombe était une réalité terrifiante et imparable. Et il fallait que
cette bombe mette fin à la seconde guerre mondiale, pour que la perspective
de son emploi dissuade d’en entreprendre une troisième. Sans quoi on
n’aurait jamais cru à sa vertu. Sans Hiroshima l’armement nucléaire
n’aurait pas fait plus d’effet qu’un revolver à eau. Truman a eu du cran. Il

en fallait.»

Des armes légitimes selon le droit international
3RXU EHDXFRXS IDLVDQW UpIpUHQFH DX[ PRUWV G¶+LURVKLPD LO Q¶HVW TXH
WHPSV G¶pOLPLQHU FHV DUPHVGLVVpPLQpHV VXU WRXV OHV FRQWLQHQWV 3RXU OD
VXUYLH GH O¶KXPDQLWp HOOHV GRLYHQW rWUHV EDQQLHV &¶HVW Oj XQ GLVFRXUV
V\PSDWKLTXH PDLV V\PSDWKLH QH YDXW QL UDLVRQ QL SHUVXDVLRQ $XVVL YRLOj
GHV DQQpHV TXH OH GpVDUPHPHQW QXFOpDLUH HVW DWWHQGX HW TXH ULHQ RX ELHQ SHX
QH V¶REVHUYH

2Q D WHQWp GH OHV IDLUH LQWHUGLUH HQ VH IRQGDQW VXU GHV DUJXPHQWV GH
GURLW (QWUH DXWUHV XQH SODLQWH D pWp GpSRVpH GHYDQW OD &RXU LQWHUQDWLRQDOH GH
MXVWLFH HQ j OD VXLWH G¶XQ YRWH GH O¶$VVHPEOpH SOpQLqUH GH O¶218 /D
SODLQWH D pWp GpFODUpH UHFHYDEOH PDLV OD &RXU D FRQFOX TXH OD PHQDFH RX
O¶HPSORL GHV DUPHV QXFOpDLUHV pWDLW OLFLWH

4XH GLVHQW HQ HIIHW OHV UqJOHV TXL UpJLVVHQW OHV UHODWLRQV HQWUH (WDWV"
©Au niveau international, seul le droit positif s’appliqueª 3RXU rWUH FODLU
OHV LQWHUGLFWLRQV QH SHXYHQW TXH UpVXOWHU G¶XQ WUDLWp O¶LPSOLFLWH HVW KRUV GX
GURLW &¶HVW GRQF GDQV OD &KDUWH GHV 1DWLRQV 8QLHV TXH O¶RQ GRLW WURXYHU OHV


$ODLQ 3H\UHILWWH &¶pWDLW GH *DXOOHNous pourrons tuer vingt millions d’hommes

GLVSRVLWLRQV TXL SHXYHQW HQWUDvQHU O¶LQWHUGLFWLRQ 2U OD &KDUWH Q¶LQWHUGLW SDV
OH UHFRXUV j OD PHQDFH RX j O¶HPSORL GHV DUPHV QXFOpDLUHV SXLVTX¶HOOH QH OHV
SURVFULW SRLQW 'H SOXV VRQ DUWLFOH VWLSXOH TX¶ © Ducune disposition de la
présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armée»./¶DUWLFOH ODLVVH DX SD\V OH FKRL[ GHV
DUPHV

&H YHUURX Q¶HVW SDV SUqV G¶rWUH OHYp OD &KDUWH O¶LQWHUGLW 6HORQ O¶DUWLFOH
GH OD &KDUWH WRXWH GpFLVLRQ UHOHYDQW GHV TXHVWLRQV GH GpIHQVH HVW GH OD
FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GX &RQVHLO GH VpFXULWp ©Afin d'assurer l'action
rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales ».$LQVL O¶LQWHUGLFWLRQ QH SHXW UpVXOWHU TXH GH O¶DFFRUG
XQDQLPH GHV FLQT PHPEUHV GX FRQVHLO GLVSRVDQW GX GURLW GH YHWR &HX[Oj
PrPHV TXL VRQW MXVWHPHQW GpWHQWHXUV GH FHV DUPHV

3RXU FRQVHUYHU OD IRUFH GH O¶DWRPH OHV (WDWV QXFOpDLUHV RQW YRXOX
GpSDVVHU FHV DUJXPHQWV IRUPHOV HW DLQVL FRQYDLQFUH HW SpUHQQLVHU O¶H[LVWHQFH
GH OHXUV DUPHV ,OV RQW IDLW FRQVWDWHU TXH OHV IRUFHV GH GLVVXDVLRQ QH VRQW SDV
GHV PR\HQV GH FRPEDW SXLVTXH TXH OHXU YRFDWLRQ HVW GH QH SDV rWUH PLVHV HQ
°XYUH &H VRQW GHV RXWLOV SROLWLTXHV TXL JDUDQWLVVHQW OD SDL[ &¶HVW
QRWDPPHQW O¶DUJXPHQWDWLRQ GH OD )pGpUDWLRQ GH 5XVVLH ©Les armes
nucléaires sont considérées non pas comme des moyens de combat en cas de
guerre, mais comme des facteurs de dissuasion de la guerre, en particulier
de conflits mondiaux, et en tant que telles,au contraire d’autres types
d’armes, elles assurent des fonctionnalités politiques dans le monde
moderne - ce que confirment des accords internationaux, les doctrines

officielles et les déclarations des Etats »

/H GLSORPDWH V¶H[SULPDLW DYHF G¶DXWDQW SOXV GH IRUFH TX¶LO UHOD\DLW XQH
FHUWLWXGH GH O¶(WDWPDMRU /¶DQFLHQ &KHI G¶(WDWPDMRU OH 0DUpFKDO
$NKURPHwHY D SX UpYpOHU ©A aucun moment l’URSS n’a eu l’intention de
faire usage en premier d’armes nucléaires. Militairement celui qui prendrait
l’initiative aurait l’avantage, mais en pratique aucun des deux côtés ne
gagnerait. Même pour le haut Etat-major, il est clair que les armes&,- /LFpLWp GH OD PHQDFH RX GH O
HPSORL G
DUPHV QXFOpDLUHV ([SRVp pFULW GX *RXYHUQHPHQW
GH OD )pGpUDWLRQ GH 5XVVLHKWWSZZZLFMFLMRUJGRFNHWILOHVSGI


nucléaires ne sont pas des armes de guerre mais des outils politiques.ª &H
TXL D pWp JUDYp HQ GDQV OH GRFXPHQW"Prínciple Guidance on the
Military Doctrine of the Russian Federation" DSSURXYp SDU GpFUHW

SUpVLGHQWLHO ©L'objectif de la politique nucléaire de la Fédération de
Russie est l’élimination de la menace d'une guerre nucléaire en dissuadant
son initiation contre la Fédération de Russie et ses alliés ».

/H PrPH SRLQW GH YXH HVW UHWHQX SDU OD )UDQFH ©Les armes nucléaires
ont un double aspect : ce sont, certes, matériellement, des armes, mais leur

objet est, dans le cadre de la politique de la dissuasion, d’éviter la guerre ».
/HV IRUFHV GH GLVVXDVLRQ SULYHQW OD JXHUUH GH WRXWH UDWLRQDOLWp

&HV DUJXPHQWV VRQW G¶DXWDQW SOXV UHFHYDEOHV TX¶LOV FRUUHVSRQGHQW j FH
TX¶D pWp OD SROLWLTXH FRQVWDQWH GHV (WDWV SRVVHVVHXUV G¶DUPHV QXFOpDLUHV
-DPDLV GHSXLV SOXV G¶XQ GHPLVLqFOH MDPDLV PrPH HQ GHV PRPHQWV GH
WHQVLRQ H[DFHUEpH RQ Q¶HVW DOOp SOXV ORLQ TXH OD PHQDFH VRXV FRQGLWLRQ GH
OHXU HPSORL /HV DUPHV DWRPLTXHV VRQW G¶HIIUR\DEOHV RXWLOV SRXU OD SDL[ 7HO
HVW OH FRQVHQVXV TXL V¶HVW SURJUHVVLYHPHQW LQVWLWXp

Il n’y a jamais eu de risque d’affrontement nucléaire
&¶HVW DLQVL TXH OH ULVTXH G¶DQpDQWLVVHPHQW DWRPLTXH V¶HVWLPSRVp
FRPPH JpQLWHXU GH OD VWDELOLWp &RPPXQLVPH HW ©,PSpULDOLVPH ªRQW G
V¶DFFHSWHU VDQV DOOHU DXGHOj GH YRFLIpUDWLRQV 6XU OH GHYDQWGH OD VFqQH OHV
GHX[ ©*UDQGV ªVH GpILHQW FKDFXQ SRXU VRQ SXEOLF PDLV HQ FRXOLVVHV LOV
FRQYHUVHQW

6DQV GRXWH SHQGDQW YLQJW DQV OHV DUVHQDX[ GHV GHX[ ©*UDQGV ªYRQW
V¶DFFURvWUH GpPHVXUpPHQW PDLV FH QH VHUD TXH SRXU V¶DVVXUHU GH SRXYRLU
DQpDQWLU O¶DGYHUVDLUH TXHOOHV TXH VRLHQW OHV FLUFRQVWDQFHV /H GpVDVWUH WRWDO
pWDQW DORUV JDUDQWL O¶pWDW G¶DOHUWH SHUPDQHQWH SRXYDLW rWUH OHYp GH SDUW HW
G¶DXWUH(QWUHWLHQ DYHF OH 0DUpFKDO $NKURPHHY
KWWSZZZJZXHGXaQVDUFKLYQXNHYDXOWHEEYROL,'DQLOHYLFKSGI

5XVVLDQ PLOLWDU\ GRFWULQH DQG VWUDWHJLF QXFOHDU IRUFHV WR WKH \HDU DQG EH\RQG
KWWSZZZIDVRUJQXNHJXLGHUXVVLDGRFWULQHDUEDWRYKWP %DVH?5XVVLDQ PLOLWDU\ GRFWULQH
DQG VWUDWHJLF QXFOHDU IRUFHVSGI

&,- /LFpLWp GH OD PHQDFH RX GH O
HPSORL G
DUPHV QXFOpDLUHV ([SRVp pFULW GX *RXYHUQHPHQW
GH OD 5pSXEOLTXH IUDQoDLVHKWWSZZZLFMFLMRUJGRFNHWILOHVSGI

'qV O¶DQQpH OD &,$ DYDLW LQIRUPp OH 3UpVLGHQW 1L[RQ TXH O¶8566
Q¶HQYLVDJHDLW SDV GH ODQFHU XQH DWWDTXH VXUSULVH HW TX¶HOOH QH UHGRXWDLWSDV

XQH VHPEODEOH DWWDTXH YHQDQW GHV (WDWV8QLV
−Nous avons des preuves solides que les Soviétiques ne considèrent
pas qu’une frappe surprise puisse être une stratégie viable. Les
Soviétiques ne disposent pas d’armes antiforces en nombre suffisant
pour permettre une première frappe susceptible de limiter l’ampleur
d’une riposte,
−En même temps, il est évident que les Soviétiques n’anticipent pas
une frappe surprise des Etats-Unis. Certes, leur propagande cite
toujours la menace d'une attaque surprise des Etats-Unis, mais l'état
d'alerte de leurs forces stratégiques observé au jour le jour indique
qu’en réalité les Soviétiques ne s’attendent pas à une telle attaque.
Aucune des forces soviétiques, bombardiers lourds par exemple,
n’est régulièrement en état d'alerte, et ces bombardiers sont
regroupés dans cinq bases. … Et on n’observe pas que les missiles
intercontinentaux soient retirés des sites non durcis. Les Soviétiques
ne maintiendraient pas en service ce genre de bases faiblement
durcies - et très vulnérables - s’ils entretenaient des craintes réelles

d’attaque surprise des Etats-Unis.

(Q UpDOLWp FRPPH OH UHFRQQDvW HQ XQ UDSSRUW GH OD &,$ ©à
aucun moment, la communauté occidentale du Renseignement n’a observé
de préparatifs militaires, dont l’ampleur et la durée pouvaient laisser6RYLHW 1XFOHDU 'RFWULQH &RQFHSW RI LQWHUFRQWLQHQWDO DQG 7KHDWHU :DU
KWWSZZZIRLDFLDJRYGRFV'2&B'2&BSGI
%DVH?6RYLHWB1XFOHDUB'RFWULQHBSGI

There is good evidence that the Soviets do not consider a sudden first strike to be a
workable strategy. The Soviets have not deployed counterforce weapons in sufficient
numbers to make a first strike damage limiting strategy feasible.
At the same time, the Soviets evidently do not anticipate a sudden first strike by the U.S. Their
propaganda continues to cite the threat of a U.S. surprise attack but the observed day-to-day
readiness posture of their strategic forces indicates that the Soviets do not, in fact, expect
such an attack.None of the Soviets heavy bomber force, for example is regularly on alert, and
these bombers are clustered at five home bases. Similarly, about two-thirds of the Y-class
missile submarines are normally in port at just two bases. At the ABM complexes around
Moscow, only 30 to 40 of the 64 launchers are loaded. And at the soft ICBM site, missiles are
seldom observed on the pass. The Soviets would not maintain this kind of low – and highly
vulnerable – readiness posture if they had real fears about a surprise attack by the U.S.


redouter une entrée en guerre contre l’OTAN ª &HOD HVW VX HQ KDXW PDLV
GHPHXUH ELHQ FDFKp HQ EDV

Le cauchemar des deux « Grands » : devoir appuyer sur le bouton
&LQTXDQWH DQV GXUDQW O¶KXPDQLWp V¶HVW FUXH SUqV GH VD ILQ ,O Q¶HQ pWDLW
ULHQ 3DU FKDQFH SRXU QRV FLYLOLVDWLRQV O¶DGYHUVDLUH GpVLJQp G¶XQ F{Wp
O¶,PSpULDOLVPH GH O¶DXWUH OH &RPPXQLVPH pWDLW SOXV VDJH TXH FH TXH O¶RQ
UpSpWDLW DX[ RSLQLRQV SXEOLTXHV UHVSHFWLYHV 'HV GHX[ F{WpV RQ V¶LQWHUGLW
O¶LUUpSDUDEOH $XFXQ 3UpVLGHQW DPpULFDLQ DXFXQ 3UHPLHU VHFUpWDLUH GX 3DUWL
FRPPXQLVWH VRYLpWLTXH Q¶D HQYLVDJp QL DFFHSWp GH ODQFHU OH SUHPLHU WLU /HXU
KRUUHXU GH O¶DWRPH pWDLW WHOOH TX¶LOV QH SRXYDLHQW DYRLU GH SLUH GpFLVLRQ j
SUHQGUH TXH GH GHYRLU ULSRVWHU j XQH DWWDTXH QXFOpDLUH
,O Q¶\ D SDV PLHX[ LFL TXH OHXU WpPRLJQDJH

+DUU\ 7UXPDQ D pWp OH SUHPLHU RSSRVDQW j OD JXHUUH DWRPLTXH
/¶KRPPH GHYDLW rWUH KDQWp SDU OHV PRUWV G¶+LURVKLPD HW GH 1DJDVDNL ,O
VLJQLILH FH UHIXV GDQV VRQ WHVWDPHQW SROLWLTXH VRQ GHUQLHU PHVVDJH VXU O¶(WDW
GH O¶8QLRQ ©La guerre de l’avenir peut être un conflit dans lequel un
homme est capable d’un seul coup de mettre fin à des millions de vies, de
démolir les grandes villes du monde, d’effacer les réalisations culturelles du
passé, et détruire la structure même d’une civilisation qui a été bâtie
lentement et avec peine par des centaines de générations. Pour un homme
9
raisonnable, la guerre nucléaire est tout simplement impossible.»
4XHOTXHV DQQpHV SOXV WDUG HQ OH SULQFLSH GH UHSUpVDLOOHV PDVVLYHV
HVW WRXWHIRLV pQRQFp SDU OH 6HFUpWDLUH G¶(WDW -RKQ )RVWHU 'XOOHV 0DLV
WRXMRXUV HOOHV QH SHXYHQW rWUH HQYLVDJpHV TX¶HQ UpSRQVH j XQH DJUHVVLRQ
FRPPXQLVWH FRQWUH OHV (WDWV8QLV RX OHXUV $OOLpV /H 6WUDWHJLF $LU &RPPDQG
HVW SUrW j FRPEDWWUH OH 0DOLQ SHUVRQQDOLVp VXU OD WHUUH SDU O¶8QLRQ 6RYLpWLTXH
6D PLVVLRQ OXL LQWHUGLUH j MDPDLV GH SRXYRLU QXLUH /D PLVH HQ JDUGH HVW
VDQV DSSHO HW SRXUWDQW $X SLUH PRPHQW GH OD JXHUUH GH &RUpH ORUVTXH OHV
IRUFHV FRPPXQLVWHV RFFXSqUHQW OD TXDVL WRWDOLWp GH OD &RUpH GX 6XG VHPDQW OD
GpVRODWLRQ HW OD PRUW TXDQG O¶(WDWPDMRU DPpULFDLQ GHPDQGD DX 3UpVLGHQW
(LVHQKRZHU O¶DXWRULVDWLRQ GH ERPEDUGHU OD &KLQH FHOXLFL UHIXVD
$XVVL j SHLQH pWDEOLV OHV SODQV GH ERPEDUGHPHQW PDVVLIV YRQWLOV rWUH
UDQJpV SRXU rWUH RXEOLpV GDQV FHV FRIIUHV R GRUPHQW OHV DUFKLYHV VHFUqWHV
'HX[ PRLV DSUqV VRQ DUULYpH DX[ DIIDLUHV -RKQ .HQQHG\ GHPDQGH SOXV GH


:DUQLQJ RI ZDU LQ (XURSH
KWWSZZZIRLDFLDJRYGRFV'2&B'2&BSGI
%DVH?:DUQLQJBRIB:DUBLQB(XURSHSGI

nuclear war impossible for rational men

PHVXUH ©les Etats-Unis veulent d’autres choix qu’un renoncement indigne
ou des représailles illimitées», DMRXWDQW©Nos armes ne seront jamais
utilisées "en premier" quel que soit l'agresseur.... Le risque de
dégénérescence d'une petite guerre en un conflit majeur ne doit pas résulter
de la mauvaise évaluation d'un incident ou de la mauvaise interprétation des
intentions de l'adversaire. »
&KH] -RKQ .HQQHG\ OH UHIXV GH OD JXHUUH QXFOpDLUH HVW TXDVLPHQW
SK\VLTXH 2Q OH YRLW SURIRQGpPHQW FKRTXp HW IXULHX[ GH OD SUpVHQWDWLRQ G¶XQ
SODQ TXL HQYLVDJH XQ ERPEDUGHPHQW SUpYHQWLI GH O¶8566 HW GH VHV UpVXOWDWV
GHV GL]DLQHV GH PLOOLRQV GH PRUWV ,O HVW UpYROWp DX SRLQW GH GHPDQGHU TXH OH
VXMHW PrPH GH OD UpXQLRQ VRLW FODVVp VHFUHW.'HDQ 5XVN OH 6HFUpWDLUH G¶(WDW
WpPRLJQH GH VD KDQWLVH IDFH j OD JXHUUH QXFOpDLUH « il n’a jamais évoqué le
risque d’être assassiné, mais ce que serait son destin s’il devait appuyer sur
le bouton. »
'L[ DQV SDVVHQW OD JXHUUH GX 9LrW1DP GpVWDELOLVH OHV (WDWV8QLV TXL
HQGXUHQW OHXU SUHPLqUH GpIDLWH VDQV TXH O¶RSWLRQ QXFOpDLUH UHYLHQQH j O¶RUGUH
GX MRXU $X FRQWUDLUH OH 3UpVLGHQW 5LFKDUG 1L[RQ GRQQH DX[ IRUFHV
QXFOpDLUHV DPpULFDLQHV XQ QRXYHO REMHFWLI ©Il ne s’agit plus de gagner la
guerre nucléaire, mais de la stopper ª /D GLVVXDVLRQ D FKDQJp GH QDWXUH

/HV SUpVLGHQWV SDVVHQW PDLV OH UHIXV GHPHXUH &H TXH VRQW OHV DIIUHV
G¶XQ SUpVLGHQW 5RQDOG 5HDJDQ TXL HQ IDLW OD FRQILGHQFH HQ ©Vous êtes
là, dans le calme du bureau ovale, quand survient l’alerte. L’attaque a été
lancée, les missiles sont en route. Et vous êtes assis là, sachant qu’il n’y a
pas moyen de les arrêter. Tout ce que vous pouvez faire c’est parier pour
savoir quelle portion du pays va être détruite et la seule réponse que vous
pouvez avoir est d’appuyer sur le bouton avant qu’ils soient là. Même si
vous devez mourir, qu’ils meurent aussi».VLOHQFH DYDQW GH SRVHU OD 8Q
TXHVWLRQ TXH WRXV OHV MRXUQDOLVWHV SRVHQW DX 3UpVLGHQW ©Serez-vous capable
d’appuyer sur le bouton ? Et tous les présidents de répondre immédiatement
« Oui », mais sans en être convaincus ».

$ O¶(VW PrPH UHMHW OHV 3UHPLHUV VHFUpWDLUHV QH YHXOHQW SDV GH JXHUUH
QXFOpDLUH
3RXU OHV FRPPXQLVWHV O¶DWRPH HVW LQXWLOH &¶HVW FH TX¶DIILUPH OD
GRFWULQH HQ FDV G¶DWWDTXH GHV SD\V FDSLWDOLVWHV HQ ILQ GH JXHUUH F¶HVW OH
VRFLDOLVPH TXL WULRPSKHUD $XVVL O¶8QLRQ VRYLpWLTXH Q¶DWHOOH SDV j UHFRXULU
DX QXFOpDLUH SRXU REWHQLU OD YLFWRLUH 6L 0RVFRX GRLW VH GRWHU G¶DUPHV
QXFOpDLUHV F¶HVW TX¶HOOHV FRQVWLWXHQW XQ ERXFOLHU DWRPLTXH GRQW OD VHXOH
ILQDOLWp HVW GH UHQGUH OD JXHUUH LPSRVVLEOH

,O IDXW DWWHQGUH SRXU TXH FH ERXFOLHU SUHQQH IRUPH 0DLV TXDQG
HQILQ GHV IXVpHV VRYLpWLTXHV RQW pWp HQ PHVXUH G¶DWWHLQGUH 1HZ <RUN
:DVKLQJWRQ RX &KLFDJR OHV IRUFHV VWUDWpJLTXHV GHV (WDWV8QLV pWDLHQW WHOOHV
TXH OHV UHVSRQVDEOHV VRYLpWLTXHV VDYDLHQW TXH PrPH DSUqV O¶DWWDTXH OD PLHX[
UpXVVLH XQH ULSRVWH DPpULFDLQH DQpDQWLUDLW FRPPH DQQRQFp OHXU SD\V $LQVL
j O¶(VW FRPPH j O¶2XHVW GqV OH WRXW GpEXW GHV DQQpHV RQ VDLW TX¶XQ
pFKDQJH QXFOpDLUH DERXWLUD j OD GHVWUXFWLRQ GH VRQ SURSUH SD\V $XVVL DX
SDUR[\VPH GH O¶DIIURQWHPHQW FXEDLQ TXHOTXHV KHXUHV RQW VXIIL SRXU TXH OH
ULVTXH G¶DSRFDO\SVH V¶pYDQRXLVVH 2Q D UpSpWp j O¶HQYLH HW OH PRQGH D
UHWHQX TXH OD JXHUUH QXFOpDLUH DYDLW pWp pYLWpH GH MXVWHVVH (K ELHQ QRQ

Figure 3 Ce qui a été retenu de la crise de Cuba : un contresens

7RXW FRPPH -RKQ .HQQHG\ 1LNLWD .KURXFKWFKHY UpFXVDLW O¶RSWLRQ
QXFOpDLUH $ OD GHPDQGH SUHVVDQWH GH )LGHO &DVWUR G¶HQ SUHQGUH O¶LQLWLDWLYH LO
UpSRQGLW ©Vous proposez que nous soyons les premiers à lancer une frappe
nucléaire contre le territoire de l’ennemi. Vous vous rendez compte à quoi
cela conduirait: ce ne serait pas une simple frappe mais le début d’une
guerre thermonucléaire mondiale. A l’évidence, les Etats-Unis subiraient de
très lourdes pertes, mais l’Union soviétique et tout le camp socialiste
endureraient également de grandes souffrances. … Certes Cuba est prêt à