#triglyceride

21 ouvrages
expand_more
A high normal TSH level is associated with an atherogenic lipid profile in euthyroid non-smokers with newly diagnosed asymptomatic coronary heart disease - Wanjia, Xing, Chenggang, Wang, Aihong, Wang, Xiaomei, Yang, Jiajun, Zhao, Chunxiao, Yu, Jin, Xu, Yinglong, Hou, Ling,, Ling, Gao
A high normal TSH level is associated with an atherogenic lipid profile in euthyroid non-smokers with newly diagnosed asymptomatic coronary heart disease
Wanjia, Xing, Chenggang, Wang, Aihong, Wang, Xiaomei, Yang, Jiajun, Zhao, Chunxiao, Yu, Jin, Xu, Yinglong, Hou, Ling,, Ling, Gao
8 pages
Safety and efficacy after switch to a saquinavir-containing antiretroviral regimen in protease inhibitor pretreated HIV-positive patients - Stephan, C, Jaeger, H, Carganico, A, Knecht, G, Lutz, T, Mayr, C, Mosthaf, FA, Koeppe, S, Mueller, M, Wolf, E, Tappe, A, Wellmann, E, Knechten, H
Safety and efficacy after switch to a saquinavir-containing antiretroviral regimen in protease inhibitor pretreated HIV-positive patients
Stephan, C, Jaeger, H, Carganico, A, Knecht, G, Lutz, T, Mayr, C, Mosthaf, FA, Koeppe, S, Mueller, M, Wolf, E, Tappe, A, Wellmann, E, Knechten, H
8 pages
Fasting remnant lipoproteins can predict postprandial hyperlipidemia - Nagata, Tomoki, Sugiyama, Daisuke, Kise, Takako, Tsuji, Satomi, Ohira, Hideo, Sato, Itsuko, Yamamoto, Mari, Kohsaka, Hitomi, Kawano, Seiji, Yamashita, Shizuya, Ishikawa, Yuichi, Fujioka, Yoshio
Fasting remnant lipoproteins can predict postprandial hyperlipidemia
Nagata, Tomoki, Sugiyama, Daisuke, Kise, Takako, Tsuji, Satomi, Ohira, Hideo, Sato, Itsuko, Yamamoto, Mari, Kohsaka, Hitomi, Kawano, Seiji, Yamashita, Shizuya, Ishikawa, Yuichi, Fujioka, Yoshio
11 pages
Impaired lipid metabolism in idiopathic pulmonary alveolar proteinosis - Tian, Xinlun, Luo, Jinmei, Xu, Kai-Feng, Wang, Lan, Zhou, Jiong, Feng, Ruie, Gui, Yaosong, Wang, Juan, Xu, Wenbing, Xiao, Yi, Zhu, Yuanjue
Impaired lipid metabolism in idiopathic pulmonary alveolar proteinosis
Tian, Xinlun, Luo, Jinmei, Xu, Kai-Feng, Wang, Lan, Zhou, Jiong, Feng, Ruie, Gui, Yaosong, Wang, Juan, Xu, Wenbing, Xiao, Yi, Zhu, Yuanjue
6 pages
Bioactivity-guided fractionation of the triglyceride-lowering component and in vivoand in vitroevaluation of hypolipidemic effects of Calyx seu Fructus Physalis - Yang, Yihui, Piao, Xianmei, Zhang, Mingyu, Wang, Xiaodan, Xu, Bing, Zhu, Jiuxin, Fang, Zhiwei, Hou, Yunlong, Lu, Yanjie, Yang,, Yang, Baofeng
Bioactivity-guided fractionation of the triglyceride-lowering component and in vivoand in vitroevaluation of hypolipidemic effects of Calyx seu Fructus Physalis
Yang, Yihui, Piao, Xianmei, Zhang, Mingyu, Wang, Xiaodan, Xu, Bing, Zhu, Jiuxin, Fang, Zhiwei, Hou, Yunlong, Lu, Yanjie, Yang,, Yang, Baofeng
8 pages
MGAT2 deficiency ameliorates high-fat diet-induced obesity and insulin resistance by inhibiting intestinal fat absorption in mice - Tsuchida, Takuma, Fukuda, Sayaka, Aoyama, Hisanori, Taniuchi, Nobuhiko, Ishihara, Tomomi, Ohashi, Noriko, Sato, Hiroko, Wakimoto, Koji, Shiotani, Masaharu, Oku,, Oku, Akira
MGAT2 deficiency ameliorates high-fat diet-induced obesity and insulin resistance by inhibiting intestinal fat absorption in mice
Tsuchida, Takuma, Fukuda, Sayaka, Aoyama, Hisanori, Taniuchi, Nobuhiko, Ishihara, Tomomi, Ohashi, Noriko, Sato, Hiroko, Wakimoto, Koji, Shiotani, Masaharu, Oku,, Oku, Akira
10 pages
Alterations of lipid metabolism in Wilson disease - Seessle, Jessica, Gohdes, Annina, Gotthardt, Daniel, Pfeiffenberger, Jan, Eckert, Nicola, Stremmel, Wolfgang, Reuner, Ulrike, Weiss,, Weiss, Karl
Alterations of lipid metabolism in Wilson disease
Seessle, Jessica, Gohdes, Annina, Gotthardt, Daniel, Pfeiffenberger, Jan, Eckert, Nicola, Stremmel, Wolfgang, Reuner, Ulrike, Weiss,, Weiss, Karl
6 pages
Changes in lipids over twelve months after initiating protease inhibitor therapy among persons treated for HIV/AIDS - Levy,, McCandless, Lawrence, Harrigan,, Hogg,, Bondy, Greg, Iloeje,, Mukherjee, Jayanti, Montaner,
Changes in lipids over twelve months after initiating protease inhibitor therapy among persons treated for HIV/AIDS
Levy,, McCandless, Lawrence, Harrigan,, Hogg,, Bondy, Greg, Iloeje,, Mukherjee, Jayanti, Montaner,
7 pages
Short term effects of different omega-3 fatty acid formulation on lipid metabolism in mice fed high or low fat diet - Tang, Xiao, Li, Zhao-Jie, Xu, Jie, Xue, Yong, Li, Jin-Zhang, Wang, Jing-Feng, Yanagita, Teruyoshi, Xue, Chang-Hu, Wang,, Wang, Yu-Ming
Short term effects of different omega-3 fatty acid formulation on lipid metabolism in mice fed high or low fat diet
Tang, Xiao, Li, Zhao-Jie, Xu, Jie, Xue, Yong, Li, Jin-Zhang, Wang, Jing-Feng, Yanagita, Teruyoshi, Xue, Chang-Hu, Wang,, Wang, Yu-Ming
8 pages
Rice protein improves adiposity, body weight and reduces lipids level in rats through modification of triglyceride metabolism - Yang, Lin, Chen, Jia-Hou, Lv, Jie, Wu, Qiong, Xu, Tong, Zhang, Hua, Liu, Qiao-Hong, Yang,, Yang, Hong-Kun
Rice protein improves adiposity, body weight and reduces lipids level in rats through modification of triglyceride metabolism
Yang, Lin, Chen, Jia-Hou, Lv, Jie, Wu, Qiong, Xu, Tong, Zhang, Hua, Liu, Qiao-Hong, Yang,, Yang, Hong-Kun
10 pages
Lipoprotein particle distribution and skeletal muscle lipoprotein lipase activity after acute exercise - Harrison, Michael, Moyna,, Zderic,, O’Gorman,, McCaffrey, Noel, Carson,, Hamilton,
Lipoprotein particle distribution and skeletal muscle lipoprotein lipase activity after acute exercise
Harrison, Michael, Moyna,, Zderic,, O’Gorman,, McCaffrey, Noel, Carson,, Hamilton,
8 pages
expand_more